Søk

Blogg

Vil du legge inn et innlegg i bloggen vår? Skriv innlegget i en epost, legg ved evt bilder og videolink og send til blogg@lukkopp.no

Habeus corpus

Mandag, Februar 15, 2021

Våre juridiske rettigheter krenkes hemningsløst i koronatiden.

Habeus corpus ( Latin «Du skal ha kroppen») er ett juridisk prinsipp som går ut på at enhver person som er fengslet eller på annen måte frihetsberøvet, har rett til, innen en fast tidsramme, å bli stilt for en domstol. Prinsippet er viktig for å hindre vilkårlig frihetsberøvelse og er sentral i rettstaten.

Man finner prinsippet i grunnloven § 96 og EMK artikkel 5. Dette reflekteres i straffeprossesloven § 183 som pålegger påtalemyndigheten senest 3 dager etter pågripelse å begjære en pågrepen fengslet ved tingretten.

I anledning «Koronautbruddet» i mars i fjor proklamerte regjeringen koronaforskriften på pressekonferanser. Forskriften har pålegg om å sette borgerne i husarrest etter ulike kriterier som at man har vært i utlandet, vært i nærheten av syke eller har testet positivt med PCR test.

Karantene er en form for frihetsberøvelse som faller inn under Habeas Corpus og følgelig gir rett til å få beslutningen prøvet for en rett. Beklageligvis har ikke regjeringen tatt hensyn til om deres regime for «smittevern» er i tråd med lover, konvensjoner, traktater og gammel rettstradisjon.  

I praksis skulle enhver som ilegges karantene straks fremstilles for en domstol for å fastlegge om det er grunnlag for karantenen. En slik avgjørelse vil nødvendigvis blant annet måtte baseres på at det er slått fast at vedkommende faktisk er syk og smittebærende.

Som alltid når grunnleggende rettsprinsipper krenkes får det alvorlige og livsendrende konsekvenser for befolkningen.

Her ilegges en mann ett forelgg på 20.000 kr for å ha handlet i en butikk på ski storsenter:

https://www.oavis.no/koronasmittet-oppsokte-butikker-i-ski---fikk-20000-kroner-i-bot/534445

I en nylig rettsavgjørelse annen sak mister en helsefagarbeider på et sykehjem i Østfold jobben fikk 15.000 kroner i bot og 14 dager betinget fengsel for brudd på smittevernloven.

https://rett24.no/articles/koronasmittet-sykehjemsansatt-trosset-karantene-og-gikk-pa-jobb

Et viktig punkt er kvaliteten av testene som er grunnlaget for karantenen.

Det brukes en testmetode «Polymerase Chain Reaction.»  som søker etter biter av RNA som finnes i viruset man leter etter. Man leter altså etter bestanddeler i virus, men funn at bestanddelene beviser ikke at man har funnet inakt reproduserende smittsomt virus. Flere faktorerer spiller inn:

·       Man har i noen tilfeller funnet så mikroskopiske mengder RNA at det umulig kan stamme fra  aktivt virus.

·       Man har RNA fra virus i kroppen i mange uker etter at man er blitt frisk.

·       Testen ( Corman-Drosden) er ikke basert på isolat av viruset. Det er uklart om RNA’et man søker etter er unikt for viruset eller om det kan finnes naturlig i kroppen.

 

Disse forholdene burde altså en domstol ta stilling til. Vi beveger oss her inn på et annet viktig prinsipp om «informert samtykke» ved medisinske inngrep. Når man stikker en flere centimeter lang gjenstand langt opp i nesen på folk, tar en prøve, gjør en vurdering og trekker beslutninger på bakgrunn av denne har vedkommende krav på utfyllende informasjon om testen.

Noe sånt:

Prøven vi tok i nesen din inneholder spor av RNA som kan finnes i virus, men muligens også naturlig i kroppen din. Dersom RNA’et kom fra et virus kan årsaken ha vært at du var forkjølet for mange uker siden. I så fall er du helt sikkert frisk for lengst. Sporene av RNA var så mikroskopiske at de umulig kan aktivt virus.

På bakgrunn av dette gir vi deg 10 dagers husarrest. Denne avgjørelsen vil bli prøvet av tingretten i morgen kl 08:30 i sal2.

 

Det er umulig å fastslå hva som var realiteten i de 2 nevnte saken. Men det er mulig at det er skjedd justismord. De dømte kan ha levd sine liv som normalt i en opplevelse av at de var helt friske og det er altså godt mulig tilfellet.

Vi synes at et forelgge på 20.000 for å gå forkjølet i butikken er over alle støvleskaft.

 Vi kan være enige om at man kanskje ikke bør gå syk på jobben om man jobber på et pleiehjem, men også her mener vi straffeutmålingen er over alle støvleskaft. Å gå på jobb selv om man var litt tufs var tidligere en æressak.

Vi har lenge bekymret oss over mangelen på rettsikkerhet det siste året. Den 21/11 gjorde vi følgende henvendelse til kommuneoverlegen i nordre follo:

-------

Anmodning

Jeg viser til strømmen av pålegg fra kommunen i anledning i anledning koronavirus og ber i den anledning kommunelegen om følgende:

·       At det innhentes informasjon om antall sykler ved alle positive tester og at denne informasjonen publiseres sammen med smittetallene tilgjengelig for alle.

·       At politi og domstol orienteres og liknende institusjoner orienteres om at det hefter usikkerhet ved PCR tester utført med mange sykler.

·       At det gjøres stikkprøver av positive PCR prøver i kommunen, ved dyrking i kultur, for å bekrefte at prøvene inneholder aktivt SARS-CoV-2.

·       At kommunens styrende organer holdes orientert om dette som del av grunnlaget for sine beslutninger.
 

Kommunelegen reagerte ikke på dette og vi henvendte oss derfor til ordføreren med samme anmodning og fikk svar som nedefor
------------------------------

På vegne av ordfører og rådmannen:

 Vi viser til dine henvendelser vedrørende bl.a. håndtering av smittesituasjonen og hjemmel  for kommunale tiltak.

Kommunen forholder seg til nasjonale råd og føringer og fatter kommunale vedtak innenfor rammen av smittevernloven.

 

Vi merker oss dine innspill.
 

Ordføreren og rådmannen har altså merket seg at resultatet av kommunens politikk er at kommunens borgere grunnløst settes i husarrest men besluttet å fortsette.

 

Noe av det mest slående av byråkratenes og politikernes håndtering av disse virusene er kontrasten mellom den nesten fraværende terskelen for å krenke borgerne (ved å stenge ned næringsvirksomhet, foreningsvirksomhet, sosialomgang osv.) og den like fraværende viljen til å løfte en finger for å løfte en finger for å verne om borgernes grunnleggende rettigheter.

Ingen kommentarer enda