Søk

Blogg

Vil du legge inn et innlegg i bloggen vår? Skriv innlegget i en epost, legg ved evt bilder og videolink og send til blogg@lukkopp.no

Konspirasjonsteoretikere

Fredag, April 30, 2021

Korona er svineinfluensaen om igjen!

Bent Høie og Steinar Madsen hadde en interessant debatt med Kjetil Dreyer og Rolf Erik Hanssen fra vaksineaksjonen 18.11.09. Debatten ligger på youtube her.

Bakgrunnen for debatten var at vaksineaksjonen høsten 2009 satt ut annonser som advarte mot svineinfluensavaksinen. Annonsen var finansiert med kronerulling fra private og inneholdt 13 faktapunkter om Pandemrix vaksinen.

Programleder innleder debatten slik:

Kvifor har dere valt å gå ut mot folkehelseinstituttets tilråingar?

Inngangen på debatten er interessant. Det ville vært naturlig om programlederen startet med et kontroversielt faktapunkt ala «Det står i annonsen at vaksinen ble testet med fugleinfluensaviruset H5N1» Men FHI hevder at vaksinen er testet med svineinfluensaviruset (H1N1). På den måten kunne NRK startet en debatt om fakta. Men det ønsker han åpenbart ikke.  Isteden vil han altså vite hvorfor aksjonen stiller spørsmål til myndighetene når man jo bare passivt kan akseptere det som kommer derfra? Han vil ha en debatt om hvem man skal ha tillit til snakker sant og hvem man skal ignorere og ikke om fakta. Også senere når Høie påstår at det stort sett er «tøys og vas» kunne han konfrontert Høie og bedt ham peke på en påstand som var «tøys og vas».

Dreyer svarer logisk at informasjonen fra myndighetene er feil: «mye ubegrunnet fra deres side så vi har valgt å gå ut for å skape et mer balansert nyhetsbilde basert på faktapunkter.

Programleder spør så: «.. har dere ikke tillit i det heile til at folkehelsa har kompetente folk som veit å gi oss best mogleg råd?»

Her vil vi peke generelt på at når statsorganer over tid sprer mye feilinformasjon om et tema (krig, resultater av politikk mv) er årsaken uhyre sjelden manglende kompetanse. Årsaken til feilinformasjonen er «alltid» at statsorganene har en agenda som innebærer å spre desinformasjon.

Dreyer svarer logisk: «Spørsmålet om det faktisk kan være andre årsaker til at de har gått ut med de råda de har …. Det kan være av økonomisk og finansiell årsak.»

Programlederen har fått svar som ønsket: «Når du synes å slå frampå om konspirasjonsteoriar»

Etter at programlederen har beredd grunnen hamres konspirasjonsteoritemaet inn gjentatte ganger av Høie og Madsen.

Høie: Dette er folk som har konspirasjonsteorier om det meste. Så sånn sett går det inn i en veldig tradisjonell amerikansk tradisjon.

Madsen: det oser nærmest konspirasjonsteorier ut av dette her.

Denne taktikken kan brukes generisk mot alle som motsier statspropaganda. Propaganda har en agenda. Det vil si noen har en agenda. Men om man påstår at det finnes en agenda bak propaganda er man en konspirasjonsteoretiker. Følgelig kan og skal alt man sier ignoreres og gjerne sensureres.

Fakta og løgn
I Løpet av debatten fremsetter representantene for vaksineaksjonen en del påstander.

Rolf Erik Hanssen peker på at WHO omdefinerte definisjonen av pandemi 4 mai 2009 like før WHO 11 juni 2009 erklærte pandemi. Den nye definisjonen fjernet kravet om dødelighet av viruset. Svineinfluensaen ble omfattet av den nye definisjonen.

->Dette er en kjensgjerning.

Hansen hevder legemiddelselskapene påvirket WHO som forpliktet 194 land til å kjøpe vaksiner:

Og med at vi fikk en pandemi epidemi som da var beslutta via de store legemiddelselskapene som påvirket WHO til å ta beslutningen så ser vi at 194 land har forpliktet seg til å kjøpe inn pandemivaksine.

->Det er klart at WHO endrer status fra rådgivende til ordregivende «i tilfelle av pandemi» i juni 2007 ifølge avtalen med de 194 medlemslandene (som ble signert i 2005).

->Man kan lese om folkehelseinstituttets opsjonsavtale med GlaxoSmithKline i november 2008 og planene om massevaksinasjon her.

Rolf Erik Hanssen hevder at det er tiamesal kvikksølv i vaksinen. I produktforskriften  § 2-3 finner man følgende (som var på plass våren 2009 )

Det er forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette faste bearbeidede produkter som inneholder kvikksølv eller kvikksølvforbindelser. Forbudet omfatter også produkter til analyse- og forskningsformål.

Forbudene i første og annet ledd omfatter ikke: "tiomersal som konserveringsmiddel i vaksiner."

Vi har ikke fagkunnskap om konserveringsmidler i vaksiner, men vi undrer hvordan prosessen rundt dette unntaket i forskriften har vært. Man kan fastslå at det er gode forbindelser mellom (miljø)departementet og vaksineprodusentene. Spørsmålet er om båndene er for tette eller endog korrupte.

Dreyer hevder også at det har vært en «ekstrem fryktpropaganda». Vi fant denne kavalkaden som gir innblikk i dette.

Mens Dreyer og Hanssen advarer mot vaksinen er anbefalingene fra Høie og Madsen utvetydige og klare:

Høie uttaler: «våre fremste fagfolk helt klart anbefaler en vaksinasjon av hele befolkningen.»

De som følger seg usikre kan gå inn på pandemi.no og lesa det som er de både våre egne fagfolk sine anbefalinger men ikkje minst det som bygger på det som er de fleste landenes fagfolks anbefalinger.

Madsen følger opp: Den har vært gitt til millioner av mennesker i mange land. Og vi har ingen uventede bivirkninger.

Dette var i november 2009, mens allerede sommeren synes det å ha vært klart for mange at svineinflueansaen var mindre farlig enn vanlig influensa.

Mens det i media verserte skrekkscenarioer om 13.000 dødfall ble sluttstatus 29.  Massevaksinasjonen så ikke ut til å redusere dødeligheten og flere hundrede fikk livet ødelagt.

Nye virusbølger og liknende skremsler
Høye kommer også med en faktuell påstand: «det vil sannsynligvis komme en 3 bølge i forhold til smitte og då er vårt håp at flest mulig har vaksinert seg innen den tid». Like etterpå sier han «en kan følge seg ganske trygg på at det er stort sett tøys og vas det som kommer fra den andre siden.»

Madsen forholdt seg taus til dette utspillet fra Høie. Det er slik at en smittsom sykdom kommer i EN (og ikke flere) bølger. Så den eneste faktuelle påstanden Høie kom med var «tøys og vas». Høie hadde i midten av november 2009 vært sterkt involvert i svineinfluensaen i over 6 måneder med en agenda om «vaksinasjon av hele befolkningen». Man må spørre seg om Høie snakker mot bedre vitende for å skremme folk til grunnløst å vaksinere seg.

Det er normalt 3 forhold som avgjør om man tar en preventiv medisin: Sannsynligheten for å få sykdommen, alvorligheten av sykdommen og bivirkningene av medisinen. Vi ser at statens representanter snakker opp sannsynligheten for å bli syk (nye bølger) og snakker ned bivirkningene (de fleste landenes fagfolks anbefalinger). Programlederen bringer inn et fjerde moment nå han spør: «Har dere aksjonistar tenkt på at det å vaksinere seg også er en solidaritetshandling?» Man skal altså ikke gjøre en vurdering av egen helse, men også en vurdering av den indirekte effekten på andres helse. Man kan følgelig beslutte å ta en medisin selv om man finner den gjør mer skade enn nytte. Bidragsyterne i vaksineaksjonen burde, i solidaritet med sine medborgere, ikke advare dem mot å ta medisinen de mener er farlig.

Covid-19 = Svineinfluensa 2.0.
Tilbakeblikket til 2009 er interessant og samtidig forstemmende. Likehetstrekkene er mange. Det virker som aktørene bak svineinfluensaen har lært og gjennomfører en enda mer effektiv prosess for å få injiser unødvendige og farlige medisiner i det norske folk. Nye momenter denne gangen er

·       effektiv sensur av sosiale medier. Youtube, Facebook og twitter var den gangen mindre viktige.

·       Skremselspropagandaen er denne gangen, om mulig, enda mer omfattende og omfatter i tillegge til media nå også et omfattende «smittevern» materialiserer seg i krimscene tape, plakater, dispensere, masker og lydbeskjeder i alle offentlige rom. «Smittevernet materialiserer seg også i at man tvinges til å handle som det er en pågående epidemi. Man må konstant testes, pålegges store sosiale restriksjoner, settes i karantene osv. På den måten minnes man hele tiden om den skremmende situasjonen man liksom befinner seg i.

·       Endelig gjennomfører myndighetene denne gangen omfattende menneskerettighetskrenkelser og skremmer man at de vil fortsette inntil man får medisinen injisert. Da vil de utstede pass som gir fritak fra trakasseringen.

Mest nedslående er det å se at de samme personene som drev svineinfluensakampanjen i 2009 fortsatt er i førersetet under Covid-19 kampanjen.

Sjarlatanen Neil Fergusson som bommet vilt i sine spådommer om svineinfluensaen og var pådriver i skremselspropagandaen under svineinfluensaen var igjen sentral under nedstengningen i mars.

Madsen sitter fortsatt i sin stilling i legemiddelverket og Høie er blitt et sentralt medlem i juntaen som har regjert landet i over ett år nå. Svineinfluensapolitikken var en stor ulykke som i tillegg var kostbar endte opp med å ødelegge livet til mange hundre ungdommer og deres familier. Skremslene og utrullingen av Pandremix vaksinen var klart og i stor grad årsak til omfattende alvorlig skade. Det ville da vært naturlig med en politisk og organisatorisk oppvask for å hindre gjentagelse, avdekke korrupsjon og tette forbindelser samt reaksjoner mot sentrale medvirkende tjenestemenn. Alle den tid en del personers skade forårsaket stor skade synes det naturlig å gjennomføre en rettsprosess for å avklare ansvar og skyld. Ingen ting ble gjort og det ser ut til at vi nå betaler en høy pris for disse forsømmelser.

Vaksineaksjonens annonse i VG

Ingen kommentarer enda